Medlem Kunstklubben

Love

Love for kunstklubben

Kunstklubben er stiftet 26. februar 1990 

1.      Klubbens navn er LÆRERNES KUNSTKLUB.

Klubbens hjemsted er Lærernes hus, Præstefælledvej 37, 2770 Kastrup. 

 2.      Klubbens formål er at indkøbe kunst til udlodning blandt medlemmerne, samt at udbrede kendskabet til varierende kunstneriske udtryksformer og arrangere kunstudstillinger. 

 3.      Som medlemmer optages enhver, der har eller har haft arbejdsmæssig tilknytning til skolevæsenet i Dragør eller Tårnby samt disses ægtefæller/samboende, børn eller børns ægtefæller/samboende.

4.      Klubbens kontingent fastsættes ved almindelig stemmeflerhed på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves umiddelbart efter generalforsamlingen og skal være indbetalt senest 1/10 i pågældende kalenderår. Regnskabet følger kalenderåret.

 5.      Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år iapril. Medlemmerne indkaldes skriftlig senest 3 uger før med dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 14 dage før. 
Hvis der er indkomne forslag, offentliggøres disse med endelig dagsorden senest 8 dage før generalforsamlingen på Kredsens hjemmeside. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stemmeret har medlemmer, der har betalt forrige års kontingent rettidigt. 

 Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

1.      Valg af dirigent

2.      Formandens beretning

3.      Regnskab

4.      Indkomne forslag

5.      Budget og kontingentfastsættelse

6.      Valg af formand (lige årstal)

7.      Valg af kasserer (lige årstal)

8.      Valg af bestyrelse (ulige årstal)

9.      Valg af revisor

10.  Eventuelt 

I forlængelse af generalforsamlingen foretages den årlige bortlodning blandt medlemmer, der har betalt det foregående års kontingentrettidigt. Reglerne for denne lodtrækning fastsættes af bestyrelsen og udsendes i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling. 

6.      Bestyrelsen består af højst 9 medlemmer, heraf vælges formanden og kasserer hvert lige årstal på generalforsamlingen; 5 medlemmer vælges for 2 år ad gangen på ulige årstal; Kredsen samt TKL´s bestyrelse udpeger hver 1 medlem til kunstklubbens bestyrelse.

Det pålægges bestyrelsen at indkøbe ca. 16 kunstværker til den årlige bortlodning. 

Bestyrelsen kan indmelde klubben i andre kunstforeninger.

7.      Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når formand eller bestyrelse eller mindst 30% af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom. Indkaldelse og dagsorden skal være medlemmerne i hænde senest 8 dage før.

 8.      Ændringer af klubbens love kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af  de fremmødte medlemmer stemmer for. 

9.      Bestyrelsen kan foreslå klubben ophævet. Den endelige ophævelse afgøres ved urafstemning blandt klubbens medlemmer, hvor mindst 75% af de indsendte stemmer er for en ophævelse. 

 Eventuel formues anvendelse bestemmes af bestyrelsen i samråd med Kreds 13´s og TKL´s bestyrelse. 

Sidst ændret d. 11/3 1994, ændret d. 12. marts 2004.

 Ændret den 24.4-2009, Ændringer er anført med kursiv